Skip to main content

Algemene voorwaarden

 

Ode Parfum – Braveminds B.V.

KVK: 56880383
BTW-ID: 862899758B01

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing wanneer je producten koopt via de website en deze producten worden geleverd of als je een abonnement afsluit. Mocht je vragen hebben, aarzel dan niet contact op te nemen via info@odeparfum.store of via de post door een brief te sturen naar Ode Parfum, Gildenveld 14A, 3892 DG te Zeewolde. Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat je een bestelling plaatst. Door te bevestigen dat je deze Algemene Voorwaarden hebt gelezen en geaccepteerd wanneer je een bestelling plaatst via de website, bevestigt u uw onvoorwaardelijke aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met de Bestelling en de Bestelbevestiging het contract tussen jou en Ode Parfum voor de levering van Producten. Wijzigingen in de overeenkomst zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen (dit kan ook per e-mail). Een kopie van deze Algemene Voorwaarden is beschikbaar op de Website.

Deze algemene voorwaarden zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Braveminds B.V. onder de handelsnaam Ode Parfum (met KvK-nummer: 83511431), met jou sluiten. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Je stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zullen zijn.

Artikel 1 – Producten aanschaffen
Door een Bestelling op de website te plaatsen, bevestig je dat je wettelijk in staat bent om bindende contracten aan te gaan en dat de informatie die je verstrekt wanneer je een Bestelling plaatst waar, nauwkeurig, actueel en volledig is. Om een ​​Bestelling te plaatsen, selecteer je de Producten op de Website, plaats je de Producten in het winkelwagentje, selecteer je de gewenste abonnementsvorm en verzendmethode en betaal je voor de Producten. Wij kunnen geen bestellingen accepteren die op een andere manier zijn geplaatst dan hierboven beschreven.

Bestellingen zijn onderhevig aan beschikbaarheid en acceptatie door Ode Parfum. Ode Parfum kan te allen tijde en naar eigen goeddunken weigeren je Bestelling te accepteren, inclusief maar niet beperkt tot de gevallen waarin:

 

  • Je onjuiste informatie hebt verstrekt;
  • De Website bevat een fout met betrekking tot de Producten die je hebt besteld (bijvoorbeeld een fout met betrekking tot de prijs of beschrijving van de Producten);
  • De Producten die je hebt besteld zijn niet langer beschikbaar via de Website;
  • Ode Parfum vermoedt dat je jonger bent dan 18 jaar.

Ode Parfum is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor het terugtrekken van Producten van de Website, het verwijderen of bewerken van materiaal of inhoud op de Website, het weigeren een Bestelling te verwerken of een transactie op te schorten nadat deze is afgehandeld.

Indien Ode Parfum uw Bestelling niet kan accepteren of verwerken, zal Ode Parfum zo spoedig mogelijk per e-mail contact met u opnemen. Als Ode Parfum uw Bestelling niet kan accepteren of verwerken omdat de Producten niet langer beschikbaar zijn, of vanwege een fout in de prijs en/of andere informatie over de Producten waarvoor de Bestelling is geplaatst, zal Ode Parfum u hiervan per e-mail op de hoogte stellen. -mail. In dat geval zal Ode Parfum de Bestelling van die Producten annuleren en wordt het bedrag dat u voor die Producten hebt betaald, terugbetaald.

Na het plaatsen van een Bestelling ontvangt u een geautomatiseerde e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw Bestelling. Deze e-mail bevat de relevante details van uw Bestelling. Deze e-mail vormt nog geen aanvaarding van de Bestelling. De Bestelling wordt geaccepteerd en het Contract komt pas tot stand wanneer Ode Parfum de Producten verzendt. Op dat moment ontvangt u een Orderbevestiging waarin staat dat de bestelde Producten zijn verzonden.

Artikel 2 – Producten en Werkwijze

Wij verkopen parfums in travelsprays. Alle producten zoals afgebeeld op deze website zijn authentieke parfums gecreëerd en geproduceerd door Ode Parfum. De parfums op onze website zijn geen imitaties, kopieën van merkparfums of zogenaamde “off the shelf” geuren die al bestonden. Wij hebben geen juridische relatie met andere parfummerken. De parfums zijn individueel geproduceerd en verpakt door Braveminds B.V. onder de handelsnaam Odeparfum.

Artikel 3 – Registratie

U dient zich te registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement hieronder. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

Artikel 4 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U betaalt via onze online betaalservice; Mollie verzorgt deze betaalservice.
Wij vergoeden de verzendkosten, maar niet eventuele retourkosten.

Artikel 5 – Leveringen

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL verzorgt de distributie. Wij doen ons best om de bestelling binnen drie werkdagen dagen te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten.

Artikel 6 – Retour

Bent u niet tevreden met uw ontvangen Odeparfum product dan vragen wij u om contact op te nemen via info@odeparfum.store. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen van uw herroeping mededeling, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. U betaalt zelf de retourkosten. Stuur de bestelling, indien mogelijk, in de originele verpakking op. Ga voorzichtig om met het product en ontstaat er schade, dan bent u mogelijk aansprakelijk voor de waardevermindering die daardoor is ontstaan. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden. Als wij producten retour ontvangen die gebruikt zijn voor meer dan de bepaling of het product door u gewenst is (meer dan 10% gebruikt van de inhoud), zullen wij niet tot terugbetaling overgaan.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product. Bij sommige mensen kan parfum een allergische reactie, zoals uitslag veroorzaken. Wij raden aan, indien u denkt allergisch te zijn, om eerst een klein spuitje parfum op uw pols te testen.  Verder willen wij erop wijzen dat het nooit de bedoeling is om parfum in de ogen, mond, neus of andere gevoelige delen van het lichaam aan te brengen, in te nemen of in te spuiten.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Artikel 9 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@odeparfum.store. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen. Als het langer dan een week duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u in ieder geval de bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 10 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Utrecht bevoegd.

Artikel 11 – Actievoorwaarden

Regelmatig bieden wij onze producten aan tegen kortingen. Deze kortingen zijn tijdelijk geldig. Wij behouden ons het recht voor om personen die misbruik maken van onze kortingscodes (zoals o.a. een abonnement starten met een kortingscode en vervolgens na de eerste levering stoppen en weer opnieuw starten met een kortingscode) op inactief te zetten. Deze personen krijgen hun geld geretourneerd en zullen de parfums niet toegestuurd krijgen. Ook kunnen zij geen abonnement meer afsluiten.

Artikel 12 – Abonnement per 2 of 12 maanden

Je sluit bij ons een abonnement af voor 2 maanden of een jaar (12 maanden). Je betaalt, ongeacht de gekozen abonnementsvorm vooruit. Voor de gekozen periode kun je het abonnement niet opzeggen. Het abonnement loopt na deze periode automatisch over in een volgende periode met dezelfde tijdsduur, dat wél maandelijks opzegbaar is. Je kunt dus geen aanspraak maken op een refund bij vroegtijdig annuleren gedurende de eerste abonnementsperiode.

Artikel 13 – Onvoorziene omstandigheden

Odeparfum levert redelijke inspanningen om haar verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden na te komen. Odeparfum kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen of niet-uitvoering als een dergelijke vertraging of mislukking wordt veroorzaakt door omstandigheden buiten de redelijke controle van Odeparfum, inclusief maar niet beperkt tot natuurrampen, explosies, overstroming, brand of ongeval, oorlog of burgerlijke onlusten. , staking, vakbondsactie of werkonderbreking, enige vorm van overheidsingrijpen, handelen of nalaten van een derde, falen van zijn leverancier(s), nalaten door u om ons een correct afleveradres te geven of ons op de hoogte te stellen van een adreswijziging, of een verzuim door u om de betaling te beïnvloeden.

Odeparfum zal u zo snel mogelijk na het ontstaan van een dergelijke onvoorziene gebeurtenis op de hoogte stellen en zal haar verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is nakomen.

Artikel 14 – wederverkoop van producten

De Producten worden alleen gedistribueerd via de Website en via de winkels van geautoriseerde wederverkopers van Odeparfum. U mag uzelf niet ten onrechte voordoen als een geautoriseerde wederverkoper of als gekwalificeerd om de Producten door te verkopen. Odeparfum behoudt zich het recht voor om de acceptatie van uw Bestelling te weigeren als zij vermoedt dat u van plan bent haar Producten door te verkopen.

Artikel 15 – Slotbepalingen

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake de Internationale Verkoop van Producten.

In het geval dat een van de partijen een voorwaarde van deze Algemene voorwaarden niet afdwingt, houdt dit geen verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde in en heeft het op geen enkele manier invloed op het recht om een dergelijke voorwaarde later af te dwingen.